PARTNEŘI
 

 

        

 

Česko-slovenský institut (CSI)

Odborná a vzdělávací instituce, založená r. 2013 v Praze


Czech Management Institute Praha – manažerská fakulta Escuela Superior de Marketing y Administración Barcelona

logo CMI-ESMA

CMI Praha nabízí absolventům středních a vyšších odborných škol tříleté prezenční bakalářské studium oboru ekonomika a management. CMI Praha je soukromá manažerská škola, která byla zřízena v roce 1994 jako fakulta univerzitní Vysoké školy marketingu a řízení (ESMA) v Barceloně a je nejdéle působící soukromou VŠ v ČR. Stala se tak první školou, která tuto formu vzdělávání u nás zahajovala. Studium oboru ekonomika a management, mezi jehož profilové předměty patří např. mikroekonomie, makroekonomie, podniková ekonomika a konkurenční strategie, management, marketing, mezinárodní obchod, právo, daně, účetnictví, statistika, finance či audit, je ukončeno obhajobou diplomové práce ve španělštině, angličtině, event. v jiném světovém jazyce přímo v Barceloně. Tam je také absolventům vydán mezinárodně uznávaný diplom a udělen titul BBA – Bachelor of Business Administration.

Přesto, že se jedná o fakultu španělské vysoké školy a španělština je jazyk povinný, nepředpokládají se jeho předchozí znalosti. Druhý jazyk (angličtina, němčina, francouzština, ruština) je povinně volitelný a vyžaduje se jeho znalost na úrovni maturity. Přímá výuka, která bude zahájena 6. října roku 2014 pondělí–čtvrtek), probíhá v centru Prahy (přímo u východu z metra – st. Karlovo nám.). Výuka je úmyslně transformována do odpoledních a večerních hodin, čímž se škola snaží vyjít vstříc studentům, kteří si přivydělávají na školné prací v oboru a získávají tak i potřebnou praxi.

Během tříletého studia mají zájemci možnost studovat 1–2 semestry přímo na mateřské vysoké škole ESMA v Barceloně, a to za stejné školné jaké platí v ČR (školné pro španělské studenty je vyšší). Roční školné na Czech Management Institutu Praha činí 58.000 Kč. Je splatné ve dvou semestrálních splátkách a zahrnuje náklady

na veškerou studijní literaturu a administrativní úkony. Školné se v průběhu studia nezvyšuje.

Pedagogický sbor školy tvoří vysokoškolští profesoři, docenti, odborní asistenti a také experti z průmyslové a finanční praxe, kteří mají zkušenosti z dalšího zvyšování kvalifikace manažerů.

Při výuce jsou běžně využívány nejmodernější didaktické metody a technika, studenti mají k dispozici knihovnu s počítači a celý objekt školy je pokryt WiFi.

Pro zdravotně hadicapované studenty je v budově školy vybudován výtah.

Mnozí absolventi odcházejí do praxe jako bakaláři. Další možností je na toto bakalářské studium navázat dvouletým programem MBA, které naše škola již tradičně nabízí, anebo mohou absolventi CMI–ESMA pokračovat v magisterském studiu na VŠE Praha, popř. jiných vysokých školách ekonomického směru (bakalářské studium je nostrifikováno v ČR) nebo na vysokých školách v EU i v zámoří.

Czech Management Institute je členem České asociace MBA škol – CAMBAS. Akreditace programu touto institucí garantuje vysokou úroveň studia, tudíž členství školy v CAMBAS je pro absolventy určitou zárukou odpovídajícího uplatnění na globalizovaném pracovním trhu.

 

Czech Management Institute Praha – ESMA Barcelona jako jedna z mála soukromých vysokých škol nabízí absolventům středních a vyšších odborných škol již více než 20 let zkušeností v oblasti bakalářského manažerského vzdělávání. Další informace můžete získat na našich webových stránkách www.esma.cz.

2 CMI – ESMA Praha Resslova 10 120 00 Praha 2 tel.: 224 920 088 e-mail:

 

Vysoká škola aplikované psychologie

Vysoká škola se studiem psychologie, sociologie, Cross Cultural Managementu

A Human Resources Managementu

Vysoká škola aplikované psychologie v Terezíně nabízí v rámci studijního programu HUMANITNÍ STUDIA absolventům gymnázií, středních a vyšších odborných škol tříleté prezenční bakalářské studium v moderním studijním oboru PERSONÁLNÍ A INTERKULTURNÍ MANAGEMENT, který se takto koncipován na žádné jiné vysoké škole nevyučuje.

 

Cíle studia:

poskytovat studentům vysokoškolskou kvalifikaci s aplikací psychologie a dalších společenských věd pro práci v oblasti managementu, personalistiky a poradenství s domácími i zahraničními pracovníky, menšinami a etniky. Etický rozměr tohoto bakalářského studia je cílený na překonávání bariér v zaměstnávání vyloučených jedinců i skupin.

 

Profil absolventa studijního oboru:

Znalosti společenskovědných disciplín, které jsou předpokladem pro výkon dané profese, zejména v oblastech sociologie, psychologie, andragogiky a kulturologie.

Znalosti a praktické dovednosti pro odbornou aplikaci získaných poznatků a dovedností v oblasti personálního a interkulturního managementu.

Speciální znalosti a dovednosti pro práci se zaměstnanci z jiných kultur a etnik.

 

Absolventi získají titul bakalář – Bc. před jménem

VŠAPs připravuje rovněž kombinované a navazující magisterské studium.

 

Uplatnění absolventů:

Vysoká škola aplikované psychologie (VŠAPs) vychovává odborníky v moderním oboru, teoreticky ukotveném a vysoce prakticky zaměřeném. Učitelský sbor školy tvoří erudovaní vysokoškolští učitelé a odborníci z praxe. Úspěšným absolventům, odborně připraveným pro mezinárodní spolupráci, se zde otevírá možnost zajímavé kariéry, jak ve firmách exportujících do odlišného kulturního prostředí, tak pro působení ve státních a nevládních společnostech a institucích se sociálním zaměřením. Díky aplikovatelnosti psychologie a dalších oborů absolventi najdou uplatnění v mnoha povoláních zaměřených na práci s lidmi, např. na těchto pracovních pozicích:

 

Personalista a odborník v oblasti práce s lidmi

Koordinátor vzdělávacích projektů ( i pro příslušníky jiných národností).

Manažer, především HR manažer – manažer lidských zdrojů (po získání praxe).

Odborný pracovník ve veřejné a státní správě, na úřadech práce a v orgánech krajů,

měst a obcí.

Odborný pracovník sociálních služeb.

Specialista na obchodní a další formy spolupráce s jednotlivci a týmy z jiných zemí

a kultur.

Absolventi mohou také pracovat v rodinných firmách, jako OSVČ, na soukromých školách a v neziskových a jiných organizacích. Po získání praxe mohou i samostatně podnikat v oblasti personálního a manažerského poradenství, ve vzdělávání a sociálních službách.

 

Centrum celoživotního vzdělávání – CŽV

 

Centrum umožňuje studium při zaměstnání se stejným obsahem jako denní studium.

Probíhá v mimopracovní době a v souladu s vysokoškolským zákonem vytváří možnost přejít na akreditovanou formu bakalářského studia, po úspěšném ukončení třetího semestru.

Ke studiu formou CŽV přijímáme zájemce bez přijímacích pohovorů.

Centrum CŽV rovněž umožňuje naplňování vzdělávacích potřeb, jak pro zaměstnavatele, tak pro jednotlivé zájemce o další vzdělávání.

 

Pedagogický sbor tvoří 36 vysoce kvalifikovaných vyučujících, akademiků - profesorů, docentů, asistentů se zkušenostmi na fakultách jiných vysokých škol, na Univerzitě Karlově, Zemědělské univerzitě, ve výzkumných ústavech a v zahraničí.

Garantem studijního oboru je prorektor doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D.

Úroveň studia zaručují vyučující profesoři a docenti: prof. PhDr. Jaromír Janoušek, DrSc. prof. Ing. Zbyněk Pitra, DrSc. doc. PhDr. Soňa Hermochová, CSc. doc. PhDr. Mojmír Tyrlík, Ph.D. doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.

V pedagogickém sboru působí specializovaní odborní asistenti, vědečtí a výzkumní pracovníci

Rektorem je PhDr. et Mgr. Štefan Medzihorský

 

Konzultační střediska školy: Terezín a Praha

 

Školné: 24.900,-Kč za semestr.

Studenti mohou požádat o úhradu školného ve splátkách.

Poskytujeme ubytovací stipendium

 

Kontaktní údaje:

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o.,

Nám. ČSA 85, 411 55 Terezín

T: 734 659 112, E-mail: info@vsaps;

www.vsaps.cz

 

nejčtenější