06.03.2021 | 16:15
Zhodnocení vybraných neinvestičních dotací pro sport v režii MŠMT

Zhodnocení vybraných neinvestičních dotací pro sport v režii MŠMT

Cílem tohoto článku je pohlédnout na problematiku neinvestičních dotací do sportu. Jedná se o pohled zaměřený na změnu garanta rozdělování neinvestičních dotací v České republice, tedy přesun agendy sportovních dotací z gesce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pod nový subjekt s názvem Národní sportovní agentura.

Daniel Opelík - Dominika Fabšová

Zhodnocení vybraných neinvestičních dotací pro sport v režii MŠMT za rok 2020 a NSA za rok 2021

Abstrakt

Cílem tohoto článku je pohlédnout na problematiku neinvestičních dotací do sportu. Jedná se o pohled zaměřený na změnu garanta rozdělování neinvestičních dotací v České republice, tedy přesun agendy sportovních dotací z gesce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pod nový subjekt s názvem Národní sportovní agentura. Dále jsou v článku uvedeny výzvy, které v roce 2020 realizovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a také výzvy, které byly realizovány pro rok 2021 Národní sportovní agenturou. Příspěvek také rozebírá vybrané neinvestiční dotace a změny, které byly u jednotlivých vybraných dotačních titulů realizovány.

Abstract

The aim of this article is to look at the issue of non-investment subsidies for sport. This is a view focused on changing the guarantor of the distribution of non-investment subsidies in the Czech Republic, moving the agenda of sports subsidies from the responsibility of the Ministry of Education, Youth and Sports to a new entity called the National Sports Agency.The article also lists the subsidies implemented by the Ministry of Education, Youth and Sports in 2020, as well as the subsidies that were implemented for 2021 by the National Sports Agency. The paper analyzes selected non-investment subsidies and changes that have been implemented in individual subsidy titles.

Klíčová slova: dotace, sportovní organizace, dotační tituly, ekonomika sportu

Keywords: subsidy, sport organizations, subsidy titles, sport economics

Úvod

České sportovní prostředí se dlouhodobě potýká s problémem podfinancování a neefektivního, a netransparentního rozdělování dotací ze státního rozpočtu v rámci veřejného sektoru. Dle ekonoma Michala Krause (2015)generoval samotný sport ročně kolem 37 mld. Kč, které odvedldo státního rozpočtu, na jeho podporu mu stát v rámci dotací přispělpřibližně 3,5 mld. Kč. Od roku 2019 se výše investičních i neinvestičních dotací pohybuje okolo sumy 7 mld. Kč. I když se státní dotace do sportu rok od roku navyšují, oproti státním dotacím do sportu dalších evropských zemí zůstávají čísla stále na nízké úrovni(Bříza, 2016; Feiler, Wicker, Breuer, 2019; Moore, 2019). Kromě výše uvedených čísel je ohledně státních dotací do sportu spousta otazníků také v oblasti optimálního přerozdělování, možnosti čerpání, účelu dotací nebo jejích množství.

Do roku 2020 bylo dotování sportu ze státního rozpočtu pod záštitouMinisterstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT), avšak od roku 2021 přebírá tuto odpovědnost Národní sportovní agentura (dále NSA), která by měla právě zabezpečovat větší transparentnost a lepší nastavení dotačních programů pro sport (ČUS, 2020).

Neinvestiční dotace pro sport zahrnují prostředky určené pro organizační, obsahové a realizační činnosti subjektů, a pro zajišťování jejích údržby a provozu. Jedná se tak o finanční náklady, které nejsou součástí dlouhodobého majetku.Jsou neinvestiční dotační výzvy NSA pro rok 2021 lépe nastavené, než tomu bylo v roce 2020 pod MŠMT? Jaké rozdíly je možno vidět? Kolik financí je k dispozici, a v čem tkví změna? Toto jsou otázky, na které se tento článek snaží nelézt odpovědi.

Dohledatelné informace ze stránek MŠMT vykazují 14 výzev pro neinvestiční dotace, o které mohly sportovní subjekty zažádat na rok 2020. Spolu tyto neinvestiční dotace v roce 2020 činily 4 900 000 000 Kč (MŠMT-Výzvy, 2020). K datu 30.1.2021uvádí NSA na svých stránkách prozatím 16 výzev na rok 2021 pro neinvestiční dotace ve finančním objemu 7 079 000 000 Kč (NSA-Výzvy, 2021). V tomto finančních objemu jsou započteny veškeré finanční alokace jednotlivých výzev, včetně výzev týkajících se COVID-19.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (2020) uvádí konkrétně těchto 14 výzev pro rok 2020 (MŠMT-Výzvy, 2020):

 • Výzva Sportování bez bariér,
 • Výzva Celostátní sportovní organizace – Motoristický a letecký sport,
 • Výzva Zastřešující sportovní organizace,
 • Výzva na podporu Olympiády dětí a mládeže 2020,
 • Výzva na podporu studentů s mimořádnou sportovní výkonností v roce 2020 pro veřejné vysoké školy,
 • Výzva Olympijské a paralympijské hnutí,
 • Výzva Pohyb a zdraví,
 • Výzva Univerzitní sport,
 • Výzva Sportovní svazy,
 • Výzva na podporu významných sportovních akcí,
 • Výzva Talent,
 • Výzva Repre,
 • Výzva Můj klub,
 • Výzva Rozvojový program pro sportovní gymnázia.

 Národní sportovní agentura (2020) uvádí těchto 16 výzev pro rok 2021 (NSA-Výzvy, 2021):

 • Výzva Podpora svazů ZPS,
 • Výzva Podpora reprezentace ZPS,
 • Výzva Zastřešující sportovní organizace,
 • Výzva Podpora TJ/SK ZPS,
 • Výzva Podpora sportovních svazů,
 • Výzva Pohyb a zdraví,
 • Výzva Provoz a údržba,
 • Výzva Podpora sportovních soutěží,
 • Výzva Univerzitní sport,
 • Výzva VSA ZPS,
 • Výzva Můj klub,
 • Výzva Významné sportovní akce 2020,
 • Výzva Významné sportovní akce 2021,
 • Výzva Olympijské a paralympijské hnutí,
 • Výzva COVID-Sport,
 • Výzva COVID-Sport II (MPO).

Při prvním pohledu na vypsané dotace je možno konstatovat, že jich je podobný počet a jsou také podobně zaměřeny, což se může jevit jako vcelku logické, jelikož sportovní prostředí řeší každoročně v oblasti financí obdobné problémy a záležitosti. Vyvstává však otázka, zda je třeba, vzhledem k podobnosti vypsaných dotačních výzev, vytvářet specializovanou agenturu řešící sportovní dotace. Odpověď na tuto otázku přinese až čas, jelikož vyvozovat závěry již v počátcích Národní sportovní agentury je poněkud předčasné.

NSA však již v prvním roce svého působení musela řešit neočekávané záležitosti, které způsobila pandemie COVID-19 po celém světě. Z toho důvodu se NSA musela zhostit úkolu vypsat určité sportovní dotace dříve, než bylo původně plánováno jakékoliv dotační výzvy vypisovat. Dotační výzva COVID-Sport byla vyhlášena již v první půlce roku, konkrétně 15.6.2020. Tuto výzvu následovala v druhé polovině roku 2020 výzva COVID-Sport II realizovaná ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Další dvě výzvy, pomocí kterých se NSA snažila snížit nežádoucí dopady pandemie v oblasti sportu, byly Podpora sportovních soutěží a Významné sportovní akce 2020 (NSA – COVID-Sport, 2020).

V následující části jsou představeny vybrané dotační výzvy, které s celosvětovou pandemií nesouvisí, jelikož cílem tohoto příspěvku není zkoumání stavu finančních dotací s ohledem na COVID-19, nýbrž analýza vybranýchvýzev v kontextu změny garanta finančních titulů ve sportu. Jedná se o tři analyzované výzvy:

 • Výzva Můj klub,
 • Výzva Univerzitní sport,
 • Výzva Pohyb a zdraví.

Výzva Můj klub

Zajímavou výzvou pro porovnání je Výzva Můj klub, ve které o dotace mohou zažádat přímo sportovní kluby, což znamená, že se posílají přímo na děti a trenéry do oddílů.Dle tiskové zprávy ČÚS (2020) je tato výzva klíčovou pro oblast financování a jeho transparentnosti, protože loni administrativní chyby připravily o dotace 337 klubů v hodnotě 80 milionů korun. Rozpočet pro tuto výzvu byl stanoven v roce 2020,pod vedením MŠMT, stejně jako letos pod NSA,ve výši 1,5 miliardy korun. Zažádat o ně může každý klub nebo tělovýchovná jednota, která má právní formu spolku a její hlavní náplní je činnost v oblasti sportu. Zároveň je u obou výzev podmínka minimálního ročního členství ve výši 100 Kč na osobu. Výzva MŠMT ještě stanovuje minimální počet členů v klubu na 12, NSA tuto podmínku nezmiňuje. Další rozdíl je vidět ve způsobu rozdělování dotace. Pod MŠMT se přidělení dotacevypočítávalo skrz vzorec: Celková výše dotace = (A + B + C + D + E) 1,1,kde písmená označují počet členů kategorie krát přidělenou výši dotaci na jednoho člena. Ve výzvě Národní sportovní agentury se přidělování dotací počítá skrz podobný vzorec: Celková výše dotace = A + B + C + D + E + F,kde písmená označují počet členů kategorie krát přidělenou výši dotaci na jednoho člena.

Rozdíl pro přerozdělovaní dotace pod výzvou Můj klub je možné vidět nejen ve výpočtu dle vzorce, ale také v přidělované sumě na jednoho člena a v počtu kategorií. Dotace na jednoho člena dle kategorie je pod NSA u každé kategorie vyšší, než tomu bylo pod MŠMT. Kategorie rozdělují členy dle věku, intenzity tréninků nebo účasti v soutěžích.

Dalším aspektem je právo na úpravu alokace výzvy. I když má v obou případech poskytovatel právo výši prostředků upravit, a to navýšit je, nebo je všechny nerozdělit, NSA vymezuje, že pokud součet celkové výše dotací všech správně podaných žádostí překročí disponibilní rozpočet, provede poskytovatel snížení dotace každé žádosti ve stejném poměru, v jakém je součet celkové výše vypočtených dotací.

Na tomto příkladu je vidět snaha o lepší a spravedlivějšíalokaci peněz, kdy se opustilo od limitu minimálního počtů členů, zároveň jedotováno více financí na jednoho člena, čímž se může předcházet nevyčerpání rozpočtu a také v případě vyčerpání disponibilních prostředků by mělo docházet k rovnoměrnému snížení přidělených dotací.

Výzva Univerzitní sport

Další výzvou v rámci neinvestičních dotací je výzva Organizace sportu – Univerzitní sport. Co se týká náležitostí na oprávněného žadatele, rozdíly nejsou vidět. Žadatel může být v obou případech pouze zástupce České republiky v Mezinárodní federaci univerzitního sportu (FISU). Výzva se liší v množství alokovaných financí, kde v roce 2020 bylo pod MŠMT pro tuto výzvu alokovaných 40 miliónů korun, zatímco NSA poskytuje pro rok 2021 finanční alokaci ve výši 65 miliónů Kč.

Z informací uvedených ve výzvách pro rok 2020 a 2021 vyplývají stejné nároky na žadatele i na použití dotací, zároveň pro rok 2021 je tato podpora ve formě neinvestičních dotací o 25 milionů korun vyšší.

V roce 2020 mělo MŠMTvypsanou ještě doplňující výzvu pro univerzitní sport, kde žadatelem mohly být přímo veřejné vysoké školy. Tato výzva směrovala své dotace v hodnotě 17 000 000 korun přímo daným školám na podporu studentů s mimořádnou sportovní výkonností. NSA zatím žádnou jinou výzvu k univerzitnímu sportu nezveřejnila. Alokace části dotací přímo vysokým školám,jako tomu bylo ve výzvě 2020 pod MŠMT, nemusí být zásadně špatným nápadem, pokud jsou VŠ schopny finance získat transparentně a následně je na rozvoj sportovců využít. Avšak tato výzva neměla přesně stanovené využití dotací, jako je tomu u výzev jiných.

Výzva Pohyb a zdraví

Další srovnatelnou výzvou je Výzva Pohyb a zdraví. V roce 2020 pod MŠMT bylo u této výzvy alokováno 80 miliónů korun a oprávněným žadatelem byl subjekt s právní formou spolku, jehož hlavní náplní byla činnost v oblasti sportu zdravých nebo zdravotně postižených sportovců. Zároveň musel být tento subjekt členem ČOV. Oprávnění měl zároveňžadatel, který nepodal žádost v rámci výzev Sportování bez bariér 2020 nebo v rámci ostatních výzev Organizace sportu 2020.O dotace z této výzvy nemohly žádat ani sportovní svazy.

Národní sportovní agentura alokovala v rámci výzvy Pohyb a zdraví pro rok 2021, 85 miliónů korun. Další změnou je okruh oprávněných žadatelů.Subjekt musí mít právní formu spolku, jehož hlavním předmětem je činnostv oblasti sportu a tělovýchovy a/nebo turistiky a/nebo pohybové rekreace. Zmínka o tom, že by subjekt musel být členem ČOV není. O dotace z této výzvy nemohou žádat ani subjekty, které evidují sportovce s výhradně zdravotním postižením, jelikož jsou pro tyto subjekty vypsány samostatné žádosti. Žádat nemohou ani sportovní svazy a sportovní organizace, které podaly žádost v rámci ostatních neinvestičních výzev zveřejněných poskytovatelem na podporu sportu v roce 2021, vyjma výzev určených k podpoře provozu a údržby sportovních zařízení a k podpoře významných sportovních akcí.

Změny, které můžeme vidět v této výzvě lze hodnotit pozitivně, vzhledem k většímu objemu přidělených financí, a zároveň oddělení žadatelů z oblasti sportu, kteří pracují pouze se zdravotně postiženými sportovci. Tato změna může přinést vyšší a účelnější finance pro subjekty z obou oblastí. Další změna, kterou lze považovat za přínosnou, je rozšíření okruhu oprávněných žadatelů, tím, že výzva NSA 2021 nezmiňuje nutnost být členem ČOV.

Závěr

Kromě třech srovnávaných změn výše,je možnéspatřovat rozdíl i v samotných vypsaných výzvách. NSA zatím k datu 30.1.2021 nemá vypsané výzvy podobné výzvám MŠMT z roku 2020 jako například výzvy Talent nebo Repre. Tyto výzvy přitom byly společně dotovány sumou 1 620 000 000 Kč. Na druhou stranuNSA pro rok 2021alokovalaněkolikvýzevna podporu sportu během pandemie COVID-19. Konkrétně zatím čtyři výzvy v hodnotě 1 576 000 000 Kč (COVID – Sport, COVID – Sport 2, Podpora sportovních soutěží, Významné sportovní akce 2020). S touto situací se však MŠMT během vypisování výzev pro rok 2020 nemuselo potýkat. V tomto případě je nutno konstatovat, že si NSA s vypisováním tzv. covidových výzev poradila dobře. Zároveň je možné vidět značné navýšení objemu dotací i v případě, že finanční podporu způsobenou pandemii COVID vůbec nezapočítáme. V tomto případě současné dotace do sportu vypsané NSA k 30.1. 2021 převyšují dotace vypsané MŠMT již o 603 000 000 Kč.

Výzvy Národní sportovní agentury se vcelku jevíprozatímjako účelnější a transparentnější. Lze také konstatovat, že jsou také lépe a logičtěji rozdělené, aťjiž v oblasti finančního managementu nebo oprávněných žadatelů. Otázkou zůstává, zda a kolik výzev NSA pro rok 2021 zveřejní a jaké budou výsledky zhodnocení vyplácení a využití dotací na konci roku 2021. Zmíněná data budou prvními, podle kterých bude možno výzvy alokované Národní sportovní agenturou hodnotit a zjistit tak směr, jakým se financování sportu bude v následujících letech ubírat.

Zdroje

Bříza, M. Komparace systémů financování sportu ve vybraných zemích Evropy. Praha: Univerzita Karlova, 2016. Vedoucí práce Bohumír Štědroň.

ČUS, 2020. cuscz.cz. NSA zahájila jsou činnost. [cit. 13. prosince 2020] Dostupné z:https://www.cuscz.cz/novinky/narodni-sportovni-agentura-zahajila-svou-cinnost.html.

Feiler, S., Wicker, P., Breuer, Ch. Public subsidies for sports clubs in Germany: Funding regulations vs. empirical evidence. European Sport Management Quarterly, 2019, 19.5: 562-582.

Michal Kraus, 2015. regionalninovinky.cz. Proč chudý český sport dotuje státní rozpočet ČR? [cit. 13. prosince 2020] Dostupné z: http://www.regionalninovinky.cz/sloupky/proc-chudy-cesky-sport-dotuje-statni-rozpocet-cr/

Moore, M. E. Financing sport. International Journal of Sport Communication, 2019, 12.2: 306-309.

MŠMT-Výzvy, 2020. msmt.cz. Vyhlášení podpory. [cit. 12. prosince 2020] Dostupné z:https://www.msmt.cz/sport-1/vyhlaseni-podpory

NSA – COVID-Sport, 2020. msmt.cz. Covid sport. [cit. 12. prosince 2020] Dostupné z:https://agenturasport.cz/dotace/covid-sport-ii/

NSA-Výzvy, 2021. agenturasport.cz. Dotační výzvy. [cit. 1. ledna 2021] Dostupné z: https://agenturasport.cz/dotace/

O autorech:

Mgr. Daniel Opelík

Ph.D. candidate

Charles University, Faculty of Physical Education and Sport

 

Bc. Dominika Fabšová

Student

Prague University of Economics and Business, Faculty of Business Administration