02.06.2015 | 21:00
Martin Bučko:Koncepcia zlyhávajúceho štátu

Martin Bučko:Koncepcia zlyhávajúceho štátu

Failed state - štát, ktorý nie je schopný plniť svoje funkcie, je dnes považovaný za jeden z najväčších producentov globálnych hrozieb. Tento veľmi diskutovaný fenomén prežil boom po studenej vojne a stal sa ešte aktuálnejším po teroristických útokoch z 11. septembra 2001, keď sa dostal do centra pozornosti vedcov, akademikov i politikov. Ako uvádza F. Fukuyama, od konca studenej vojny sú slabé štáty považované za najdôležitejší problém pre medzinárodné spoločenstvo. Celosvetová pozornosť je zameraná predovšetkým na hrozby plynúce zo zlyhania štátu pre globálnu bezpečnosť. Táto práca sa bude venovať regionálnym následkom pádu štátu, ktoré bývajú niekedy podceňované, hoci práve susedné štáty pociťujú hrozby intenzívnejšie a dochádza k priamemu ohrozeniu ich stability a bezpečnosti. Susedné štáty sú vystavené útokom povstalcov cez nekontrolované hranice, musia sa stretávať s množstvom utečencov a šíriacou sa kriminalitou. Štáty susediace so zlyhávajúcim štátom majú dôležitú úlohu - zabrániť šíreniu následkov pádu štátu ďalej v regióne. Ak susedné štáty zlyhajú, môže to znamenať zdvojnásobenie problémov pre medzinárodné spoločenstvo.

KONCEPCIA ZLYHÁVAJÚCEHO ŠTÁTU

 

JUDr. Martin Bučko

 

Recenzent: prof. PhDr. Oskar Krejčí, PhD.

 

Abstrakt

 

Failed state - štát, ktorý nie je schopný plniť svoje funkcie, je dnes považovaný za jeden z najväčších producentov globálnych hrozieb. Tento veľmi diskutovaný fenomén prežil boom po studenej vojne a stal sa ešte aktuálnejším po teroristických útokoch z 11. septembra 2001, keď sa dostal do centra pozornosti vedcov, akademikov i politikov. Ako uvádza F. Fukuyama, od konca studenej vojny sú slabé štáty považované za najdôležitejší problém pre medzinárodné spoločenstvo. Celosvetová pozornosť je zameraná predovšetkým na hrozby plynúce zo zlyhania štátu pre globálnu bezpečnosť. Táto práca sa bude venovať regionálnym následkom pádu štátu, ktoré bývajú niekedy podceňované, hoci práve susedné štáty pociťujú hrozby intenzívnejšie a dochádza k priamemu ohrozeniu ich stability a bezpečnosti. Susedné štáty sú vystavené útokom povstalcov cez nekontrolované hranice, musia sa stretávať s množstvom utečencov a šíriacou sa kriminalitou. Štáty susediace so zlyhávajúcim štátom majú dôležitú úlohu - zabrániť šíreniu následkov pádu štátu ďalej v regióne. Ak susedné štáty zlyhajú, môže to znamenať zdvojnásobenie problémov pre medzinárodné spoločenstvo.

 

Kľúčové slová: Zlyhávajúce štáty, medzinárodné spoločenstvo, štátna moc

 

Projekt studie

Našim cieľom je analyzovať problematiku tzv. zlyhávajúcich štátov a vykonať ich komplexnú charakteristiku z hľadiska sociálnych, ekonomických a politických ukazovateľov. Práca načrtne vývoj fenoménu „failed state“ a jeho aktuálnej situácii vo svete, ďalej bude analyzovať a hodnotiť prístupy Organizácie spojených národov k riešeniu problémov v zlyhávajúcich štátoch. Súčasťou práce bude prípadová štúdia Somálska ako špecifického, anarchického príkladu zlyhávajúceho štátu.

Úvodná kapitola bude venovaná definíciám základných pojmov, taxonómii slabej štátnosti, typológii a základným znakom zlyhávajúcich štátov a ich pozícii v rámci medzinárodného práva. Ďalšia časť práce sa bude zaoberať prístupmi rôznych subjektov na hodnotenie štátov. Značná pozornosť bude sústredená na Index zlyhávajúcich štátov (Failed States Index, FSI), metodiku klasifikácie štátov podľa organizácie Fund for Peace a spojitosti medzi jednotlivými sociálno-ekonomickými indikátormi a FSI.

Druhá kapitola sa bude zameriavať na aktuálne priestorové rozmiestnenie zlyhávajúcich štátov vo svete, respektíve v Afrike, a ich početnej zmeny v rokoch 2005-2015. Budú tu predstavené aspekty oslabovania štátnej moci v afrických štátoch v troch dimenziách - medzinárodno-politická, ekonomická a sociálno-politická.

Tretiu kapitolu práce budeme orientovať na úlohu OSN pri riešení problémov failed states v Afrike. Pozornosť bude sústredená na mierové operácie OSN na tomto kontinente. Taktiež bude na konkrétnych príkladoch zhodnotená ich úspešnosť. Na záver budú uvedené politické možnosti, ako pomôcť zlyhávajúcim štátom.

Prípadová štúdia Somálska bude tvoriť poslednú časť práce a bude sa venovať historickému vývoju, predovšetkým obdobiu občianskej vojny. Budú tu popísané príčiny, ktoré viedli k zlyhaniu štátu a anarchii. Pozornosť bude zameraná na úsilie mierových operácií OSN v Somálsku, vyhlásenie autonómnych území v krajine a súdobý politický vývoj. Súčasťou tejto kapitoly bude tiež porovnanie životnej úrovne pred rozpadom štátu a v období jeho anarchie. Okrem toho tu bude uvedená klasifikácia Somálska podľa Indexu zlyhávajúcich štátov v rokoch 2005-2015. Pozornosť bude smerovaná aj sociálnym, ekonomickým a vojensko-politickým trendom v krajine a na záver budú uvedené vývojové perspektívy Somálska.

Obsah predloženej práce možno rozdeliť do dvoch na seba nadväzujúcich celkov, a preto aj zdrojová literatúra sa v rámci týchto častí líši. Prvá časť predkladanej práce by mala byť značne teoretická, zaoberajúc sa definíciami základných pojmov ako štát, štátnosť či funkcie štátu, ďalej charakteristikou moderného štátu, taxonómií slabé štátnosti, typológií a základnými znakmi zlyhávajúcich štátov. Existuje veľké množstvo zahraničných i slovenských publikácií, ktoré sa venujú základným definíciám štátu a jeho funkciám. Čo sa však týka problematiky zlyhávajúcich štátov, slovenské a české akademické prostredie je svojimi výskumami výrazne pozadu v porovnaní so zahraničnými. Táto tematika nie je u slovenských autorov predmetom záujmu, a preto je literatúra tohto druhu značne obmedzená. Výnimkou je zborník Šárky Waisovej, v ktorom sa predovšetkým sama jeho autorka spoločne s časťou Jana Jihlavca zaoberajú výskumom oslabovania štátnej moci, jeho taxonómiou a rozpadom štátu. Taktiež Tomáš Šmíd a Vladimír Vaďura prispievajú svojou štúdiou s názvom Teoretické vymedzenie a konceptualizácia fenoménu slabých a upadajúcich štátov k rozšíreniu akademických prác.

Zo zahraničných autorov je v prvej časti práce zdrojom informácií predovšetkým kniha Štát a medzinárodné vzťahy od Georga Sorensena, ktorý sa venuje okrem iného typom štátov v súčasnom medzinárodnom systéme, ich bezpečnostným dilemám a vnútorným podmienkam. Ďalej je významná publikácia Collapsed States: the Disintegration and Restoration of Legitimate Authority napísaná Írom Williamom Zartmanom, ktorá je zameraná na aspekty vedúce k zlyhaniu štátu. Tiež Robert I. Rotberg sa v prvej kapitole The Failure and Collapse of Nation-States, Breakdown, Prevention, and Repair knihy When States Fail zaoberá zlyhaním a kolapsom štátu, predchádzaním jeho zlyhaniu a obnovou. Štúdia The Sustainability and Future of Unrecognized Quasi-States od autora Palau Kolsta je celkom špecifická, pretože autor sa v nej zaoberá problematikou kvázi-štátov. Rovnako tak aj Robert Jackson a Carl Rosberg v publikácii Why Africa's Weak States Persist: The Empirical and the Juridical in Statehood sa konkrétne zameriavajú na tzv. juridical state. Autor Christopher Clapham sa v časti svojej knihy Third World Politics: An Introduction zameriava na politiku štátov tretieho sveta. Bazálnym zdrojom informácií pri tvorbe kapitoly o typológii zlyhávajúcich štátov je štúdia Toward a taxonomy of Failed States in the New World Order: Decaying Somalia, Liberia, Rwanda and Haiti, napísaná Jean-Germain Grosom.

Na spracovanie kapitoly o určovaní zlyhávajúcich štátov bola použitá viac-menej zahraničné literatúra, pretože ako je už uvedené vyššie, v Slovenskej republike sa doteraz nezačal hlbší výskum týkajúci sa problematiky failed states. Časť tejto kapitoly sa venuje jednotlivým prístupom rôznych subjektov na určovanie zlyhávajúcich štátov. Pozornosť je venovaná predovšetkým organizácii Fund for Peace a časopisu Foreign Policy, ktorých spoločnou prácou je nástroj - tzv. Index zlyhávajúcich štátov (Failed States Index, FSI). Všetky informácie v súvislosti s FSI sú čerpané z internetových zdrojov týchto inštitúcií. Pre porovnanie spojitosti medzi FSI a ďalšími socioekonomickými indikátormi sú použité predovšetkým elektronické databázy príslušných organizácií: Svetovej banky, Transparency International a Rozvojového programu OSN (UNDP).

Na vypracovanie časti zaoberajúcej sa rozmiestnením zlyhávajúcich štátov vo svete, respektíve v Afrike, boli opäť použité prevažne zahraničné internetové zdroje, predovšetkým dáta uvádzaná organizáciou Fund for Peace, ktoré sú každoročne od roku 2005 dostupné na jej webových stránkach. Pre jednotlivé štáty sú uvedené hodnoty daných indikátorov Failed States Index. Súčasťou tejto kapitoly je zaoberať sa aj príčinami vzniku zlyhávajúcich štátov práve na africkom kontinente. Problematike vzniku konfliktov v Afrike sa venuje Kateřina Finková vo svojej práci Africká únia a jej úloha. Zo zahraničných predstaviteľov sa, napríklad, Eric E. Berman zaoberá mierovými operáciami v Afrike a ich trendmi v štúdii

African Regional Organisations 'Peace Operations, Development and Changes. Daniel C. Esty a jeho kolegovia študujú otázku spojitosti medzi ekonomickou situáciou štátu a oslabovaním štátnej moci. Autori Georg Soros a Joseph Stiglitz sa individuálne venujú vplyvu prírodného bohatstva na silu štátnosti. Karen Ballentine a Heiko Nitzschke vo svojom diele The Political Economy of Civil War and Conflict Transformation spoločne definujú základné črty vojnovej ekonomiky. Frances Stewart je autorkou štúdie Horizontal Inequalities: A Neglected Dimension of Development, v ktorej sa zaoberá otázkou sociálnej nerovnosti. Tretia kapitola, pojednávajúca o možnostiach riešenia a úlohe OSN v oblasti zmiernenia fenoménu zlyhávajúcich štátov, vychádza z publikácie OSN s názvom Fakty a čísla OSN, základné údaje o Organizácii Spojených národov. Ďalším dôležitým zdrojom je Background Report na tému zlyhávajúce štáty, ktorý bol vypracovaný Valným zhromaždením OSN. Rovnako aj kapitola Bezpečnostná dilema v postkoloniálnych štátoch v knihe Georga Sorensena je významným zdrojom informácií, v ktorej sa autor okrem iného zamýšľa nad humanitárnymi intervenciami.

Prípadová štúdia Somálska je spracovaná na základe informácií dostupných v slovenských, českých aj zahraničných publikáciách. História štátu je značne rozpracovaná v mnohých publikáciách. K dispozícii je dostatok zahraničných materiálov. Jedným z nich je, napríklad A Country Study: Somalia. Somálsky autor, Said Sheikh Samatar, v tejto štúdii podrobne spracoval dejiny krajiny v jednotlivých časových obdobiach. Ďalej tiež Benjamin Powell, Ryan Ford a Alex Nowrasteh vydali publikáciu Somalia After State Collapse: Chaos or Improvement ?, v ktorej sa venujú nielen histórii Somálska, ale aj vplyvu anarchie na životnú úroveň obyvateľov v krajine. Catherine Besteman sa vo svojom diele Representing Violence and "Othering" Somalia zaoberá vplyvom Barreho diktatúry na situáciu v Somálsku. Peter T. Leesson je autorom článku Better of Stateless: Somalia Before and After Government Collapse, ktorý poukazuje na to, že pozitívny vývoj je možný aj v dobe anarchie.

V práci bude prevládať analytická, komparatívna, historicko-deskriptívna a deskriptívno-analytická metóda. V prvej časti práce, ktorá bude väčšinou teoretická, bude dominovať analytická a deskriptívno-analytická metóda. V druhej časti, ktorá bude riešiť rozmiestnenie zlyhávajúcich štátov vo svete, bude prítomná hlavne komparatívna a analytická metóda. V tretej kapitole, zameranej na úlohu OSN pri riešení problematiky zlyhávajúcich štátov v Afrike, bude prevládať komparatívna, historicko-analytická a analytická metóda. Štvrtá kapitola je jednoprípadová štúdia štátu Somálsko, v rámci ktorej sa používa kombinácia všetkých spomenutých metód. Pri písaní predloženej práce bude taktiež použitá výskumno-kompilačná metóda zberu a triedenia dát, ich následná analýza a interpretácia.

Impulzom k vytvoreniu tejto práce sa stala intervencie Keni v Somálsku, ktorá sa začala na jeseň roku 2011 a vyvolala množstvo otázok. Neskôr sa k intervencii pripojila aj Etiópia, ktorá svoju skúsenosť s vojenským zásahom v Somálsku už má. Zo vzniknutej situácie vyvstávajú rôzne otázky: Sú následky zlyhávajúceho štátu pre susedné krajiny naozaj tak vážne a ohrozujúce, že ich núti vstúpiť do priameho ozbrojeného konfliktu? Aké konkrétne bezpečnostné dôsledky zlyhania štátu pre susedov má a aké by mohli byť iné záujmy a motívy intervenujúcich krajín? Je ohrozená viac Etiópia, ktorá má už niekoľko desaťročí negatívny vzťah so Somálskom, alebo Keňa, ktorá je dôležitým regionálnym partnerom USA v boji proti terorizmu? Somálsko je výborným príkladom dlhodobo nefunkčného, zlyhávajúceho štátu. Stretáva sa s mnohými problémami, ktoré sa prelievajú do susedných krajín, môžu spôsobiť nestabilitu a vyústiť až v priamy vojenský konflikt. Práca skúma, ktorý zo susedných štátov je zlyhaním Somálska viac zasiahnutý. Výstupom práce bude komparácia následkov zlyhania Somálska na Etiópiu a Keňu. Hlavným cieľom práce je potvrdiť alebo vyvrátiť hypotézu, ktorá znie: Zlyhanie štátu v Somálsku negatívne ovplyvňuje bezpečnosť susedných krajín v miere, ktorá môže vo vojensko-politickej sfére viesť až k destabilizácii a vojne. Medzi susediacimi krajinami Somálska- Etiópiou a Keňou, sú z historických a geopolitických dôvodov očakávané negatívnejšie následky v Etiópii. Kvôli obmedzenému rozsahu sa práca venuje primárne vojenskému sektoru bezpečnosti, hoci niektoré indikátory zasahujú aj do iných bezpečnostných sektorov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Použitá literatúra

 

ABBINK, J, Mirjam de BRUIJN a Klaas van WALRAVEN. Rethinking resistance: revolt and violence in African history. Boston: Brill, 2003, x, 368 p. African dynamics, 2. ISBN 9004126244-.

BALLENTINE, Karen a Jake SHERMAN. The political economy of armed conflict: beyond greed and grievance. Boulder, Co.: Lynne Rienner Publishers, 2003, ix, 317 p. ISBN 1588261727.

CLAPHAM, Christopher S. Third World politics: an introduction. Madison, Wis.: University of Wisconsin Press, 1985, 197 p. ISBN 029910334x.

JACKSON, Robert a Georg SORENSEN. Introduction to international relations: theories and approaches. 5th ed. Oxford: Oxford University Press, 2013, xxiii, 348 s. ISBN 9780199694747.

JACKSON, Robert H a Carl Gustav ROSBERG. Personal rule in Black Africa: prince, autocrat, prophet, tyrant. Berkeley: University of California Press, c1982, xi, 316 p. ISBN 0520041852.

METZ, Helen Chapin. Somalia: a country study. 4th ed. Washington, D.C.: For sale by the Supt. of Docs., U.S. G.P.O., 1993, xxxvii, 282 p. ISBN 0844407755.

ROTBERG, Robert I. When states fail: causes and consequences. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2003, 348 s. ISBN 9781400835799

ZARTMAN, I. Collapsed states: the disintegration and restoration of legitimate authority. Boulder: L. Rienner Publishers, 1995, vii, 303 p. SAIS African studies library (Boulder, Colo.). ISBN 1555875602.