30.11.2017 | 20:45
Medias Res IV/2017

Medias Res IV/2017

Dostává se vám do ruky nové, letos již čtvrté číslo odborného čtvrtletníku pro aktuální otázky společenských věd Medias res. Jak už víte, toto periodikum vzniklo na bázi „mateřského“ odborného portálu www.mediasres.cz, který už od počátku roku 2014 slouží jako platforma pro vědecké a odborné texty povětšinou akademických pracovníků, vysokoškolských pedagogů z řady více či méně společenskovědních oblastí – od ekonomie přes politologii, sociologii, filosofii – po kulturu a média.

Vážení čtenáři,

dostává se vám do ruky nové, letos již čtvrté číslo odborného čtvrtletníku pro aktuální otázky společenských věd Medias res. Jak už víte, toto periodikum vzniklo na bázi „mateřského“ odborného portálu www.mediasres.cz, který už od počátku roku 2014 slouží jako platforma pro vědecké a odborné texty povětšinou akademických pracovníků, vysokoškolských pedagogů z řady více či méně společenskovědních oblastí – od ekonomie přes politologii, sociologii, filosofii – po kulturu a média.

A právě tato tématická pestrost – na rozdíl od některých předchozích – více či méně tematizovaných – vydání je průvodním znakem vydání tohoto.

Na úvod jsme vyčlenili obsáhlou a velmi inspirativní studii doyena české ekonomické vědy Vladislava Pavláta, který se zamýšlí nad tím, jaké příčiny či překážky stojí v cestě současné vědecké práci, a také má řadu kritických poznámek ke stavu odborného studia, zejména doktorského. V mnoha ohledech tak podává jakýsi aktualizovaný a na naše poměry adaptovaný pohled, který úzce koresponduje s dnes již slovutnou knihou rakouského filosofa Konrada Paula Liessmanna Teorie nevzdělanosti.

Zjara se na Vysoké škole finanční a správní v Praze konal seminář k tématu podzimních parlamentních voleb. Panelisté byli vyzváni k jakési vlastní prognóze typických jevů, které lze v souvislosti s tímto politickým momentem očekávat. Mediální analytik Petr Žantovský pojal téma zeširoka a připravil obsažnou historickou exkurzi po mediálních kulisách mnohých dosavadních voleb (po r. 1989) a došel k závěrům, které se (možná) potvrdí už za několik dnů.

K obdobnému tématu, ale z docela jiného úhlu pohledu se vyjádřila autorská dvojice Bohumír Štědroň a Eva Karasová. Nacházejí paralely mezi politickým a sportovním světem, ačkoli, neodpustím si drobnou glosu, svět politiky se dnes světu sportu, alespoň co do respektu k pravidlům fair-play, dosti vzdaluje.

Několik následujících příspěvků se různým způsobem vrací k tématu, které bylo dominantní pro předchozí číslo našeho časopisu, a to bylo téma evropanství resp. (nebo versus?) vlastenectví. Na velmi konkrétním ekonomickém rozboru vám jeden z dominantních trendů současné evropské reality ukáže Ilona Švihlíková spolu s Kostasem Tsivosem, jak krátkozraké byly předpovědi mnoha dávných eurooptimistů. Téma vlastenectví a evropanství je pak předmětem zájmu i literárního vědce Alexeje Mikuláška a historičky Stanislavy Kučerové, která dvěma kratšími

texty doplnila svůj rozsáhlý esej na toto téma z minulého čísla Medias res. A konečně předseda Světového sdružení Slováků v zahraničí Vladimír Skalský hledá odpověď na otázku, zda česká veřejnoprávní televize (ČT) plná úkoly dané jí zákonem, zejména ve vztahu k národnostním menšinám. Je to tedy taková specifická pointa k předchozím úvahám o vztahu Čechů a Slováků v dřívější federaci i v meziválečném období.

A protože se neuzavíráme ani reflexi světa kultury, zejména, má-li obsahově a tématicky blízko hlavnímu zaměření našeho časopisu, na závěr jsme vetkli recenzi představení Smrt ministra podle knihy slovenského historika a spisovatele Luboše Juríka o posledních okamžicích Vladimíra Clementise v cele smrti. Clementis patřil nepochybně k významným osobnostem tzv. prvorepublikové politiky, zúčastnil se činnosti zahraniční vlády v Londýně, byl prvním ministrem zahraničí v ČSR po tragické smrti Jana Masaryka – a byl také jednou z hrdelních obětí prvního velkého politického procesu dle stalinského střihu v roce 1952 (Slánský a spol.). Také Clementisovy osudy mohou být zajímavou metaforou evropských moderních dějin, jejich promarněných šancí a krvavých omylů.

Věříme, že vás náš časopis i tentokrát zaujme a pokud budete mít sami text vhodný ke zveřejnění právě zde, stále platí naše výzva: velice rádi se s ním seznámíme a pokud bude splňovat standardní kritéria, i jej případně zveřejníme.

Nové číslo ke stažení zde