11.03.2021 | 14:00
Bohumír Blížkovský - český pedagog na pomezí 20. a 21. století

Bohumír Blížkovský - český pedagog na pomezí 20. a 21. století

Stanislava Kučerová: Prof. PhDr. Bohumír Blížkovský, CSc. - český pedagog na pomezí 20. a 21. století

Publikace je rozsáhlým odborným i lidským portrétem významného českého pedagoga prof. Bohumíra Blížkovského (1929-2014). Jeho posuzovatelé o něm napsali, že to byl „člověk vysoce vzdělaný, tvořivý, spravedlivý, opravdového demokratického a humanitního smýšlení, ale i člověk odvážný a nekonformní. Jeho životní dílo má význam širší, přesahující obor jeho působnosti. Má rozměr celospolečenský.“

Publikace je rozsáhlým odborným i lidským portrétem významného českého pedagoga prof. Bohumíra Blížkovského (1929-2014). Jeho posuzovatelé o něm napsali, že to byl „člověk vysoce vzdělaný, tvořivý, spravedlivý, opravdového demokratického a humanitního smýšlení, ale i člověk odvážný a nekonformní. Jeho životní dílo má význam širší, přesahující obor jeho působnosti. Má rozměr celospolečenský.“

Od roku 1960 působil  BB jako odborný asistent pedagogiky na Pedagogickém institutu v Liberci, odtud přešel r. 1966 na Universitu Jana Evangelisty Purkyně v Brně.  Zde získal hodnost CSc. (1963) a habilitoval se jako docent (1968). Normalizace jej postihla ztrátou místa v Brně a zavála do Bratislavy. R. 1974 působil ve Výzkumném ústavu životní úrovně, v letech 1975 – 1988 v Ústředním ústavu pro vzdělávání učitelů, v letech 1988 – 1990 na Pedagogické fakultě University Komenského. R. 1990, rehabilitován a jmenován profesorem, se vrátil na Pedagogickou fakultu Masarykovy university v Brně, kde působil do roku 1994. (Spočítal si, že má za sebou 44 služebních let, se zápočtem studií celkem 48let.)

 BB se stal z učitele pedagogem, pracovníkem, který zasvětil svůj život a dílo pedagogice, vědě o výchově. Antropologické vědě, pro kterou je člověk ens educandum et educabile, bytost, která má být vychována a která je vychovatelná. Sledoval historii výchovy, její význam v životě jedince i společnosti, způsoby, jak se stanoví cíle, obsah, metody a prostředky výchovného působení. Jak je toto působení složitě podmíněno, a jak následkem toho je nutná spolupráce s jinými vědami o člověku, s antropologickou biologií, psychologií, sociologií, kulturologií. A jak je žádoucí pro společnost vytvářet systém, školskou a výchovnou soustavu, aby nikdo nezůstal mimo kultivační vlivy a aby se každému dostalo to jeho, tolik kulturních statků, co jich k svému rozvoji potřebuje. BB působil v nelehké době, která z větší části nepřála objektivnímu poznání. Věcné výklady byly překrývány mocensky založenou ideologií a ani uznávaní odborníci se nemohli vyhnout povinnosti zdobit své texty povinnými citáty z projevů představitelů oficiálního kultu. Bohatá bibliografie BB (505 položek) svědčí o jeho usilování o permanentní reformu školy a školství, o jeho všeobecnou a systémovou racionalizaci, demokratizaci a humanizaci.

Bohumír Blížkovský patřil mezi zakládající, aktivní a tvořivé členy Československé, pak České pedagogické společnosti. V době od 8. 4. 1995 do 21. 6. 1998 byl předsedou hlavního výboru ČPdS.

 

Celý text zde

nejčtenější